Chybové kódy práčky Whirlpool - error code

Chybové kódy práčky Whirlpool

Error code alebo chybový kód práčiek sa môže líšiť podľa modelov, ale napíšem tu najbežnejšie, najčastejšie poruchy na Whirlpool práčky.

Tieto kódy neplatia pre nové modely práčok s označením FWSF, FWSG, WWDC atď.

Práčky Whirlpool AWE, AWT, WTLS, AWO/D AWO/C

Zlyhanie zámku dverí

práčka whirlpool svieti zámok

Ak programátor nie je schopný uzamknúť dvere po štarte programu do 20 sekúnd, programátor (CCU) prejde do režimu výberu (bliká LED dióda štart / pauza)
Potenciálne príčiny
• mechanická záležitosť s rozhraním zámku dverí
• dvere nie sú úplne zatvorené
• problém s uzáverom dverí

Chyba F01

Chyba práčky Whirlpool F01 error cod

Nie je zistená žiadna voda, ktorá vstupuje do zariadenia alebo nevypol hladinový spínač.
Ak po 6 minútach kontrola nezistí, že sa voda napúšťa do práčky, potom sa ventily vypnú a zasvieti LED “vodovodný kohútik” .
Ovládanie je v režime pozastavenia. Ak bolo možné odstrániť poruchu, stlačte tlačidlo PB Start, spotrebič sa reštartuje.
Potenciálne príčiny
• Ak v prístroji nie je voda:
• Uistite sa, že obidva ventily na zdroji vody sú celkom otvorené.
• Skontrolujte, či sú vstupné hadice alebo pripojené filtre v prívodných ventiloch čisté.
• Skontrolujte funkčnosť prívodného ventilu.
• Ak je v prístroji voda:
•Či je hadica tlakového (hladinového) spínača je v dobrom stave a je správne prepojená s vaňou a s tlakovým spínačom.
• Overte, či nie je problém sifónu – odtoku.
• Skontrolujte pripojenia káblových zväzkov; vstupné ventily, tlakový spínač a centrálne ovládanie jednotky (CCU).
• Skontrolujte všetky hadice kvôli možným netesnostiam.
• Overte prevádzku tlakového spínača.
• Overte prevádzku CCU. 

Chyba F02

Chyba práčky Whirlpool F02 error cod

Zlyhanie systému Aquastop
Ak je kontakt aquastop na spodnej priehradke spotrebiča zatvorený viac ako 30 “
bolo zistené zlyhanie aquastop. V stave aquastop bude vypúšťacie čerpadlo bežať 3 až 6 minút. Potom sa odtokové čerpadlo vypne a dvere sa odomknú.
Potenciálne príčiny
• Ak je v dolnom zásobníku spotrebiča voda:
• Skontrolujte všetky hadice pre prípad netesnosti.
• Skontrolujte, či nedošlo k pretečeniu v dôsledku použitia príliš veľkého množstva pracieho prostriedku.
• Skontrolujte vaňu pre prípad netesnosti.
• Ak v spodnom zásobníku nie je žiadna voda:
• Skontrolujte, či nemá spínač aquastop skrat.
• Skontrolujte, či je zapojenie vodiča správne pripojené.
• Overte prevádzku CCU. (Pozrite tiež F26: Príčinou je to, že čerpadlo je v skrate)

Chyba F03

Chyba práčky Whirlpool F03 error cod

Dlhé vypúšťanie vody
Ak čas vypúšťania presiahne časový limit vypúšťania,  LED “čistý filter” svieti.
časový limit je: 4 minúty odtok -> 4 minúty impulzné vypúšťanie (10 sekúnd / 10 sekúnd vypnuté) ->
4 minúty odtoku.
Ovládanie je v režime pozastavenia. Stlačte tlačidlo štartu. Ak sa voda vypustí, cyklus bude pokračovať.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte vypúšťaciu hadicu a uistite sa, že nie je zaseknutá alebo zalomená.
• Skontrolujte filter odtokového čerpadla pre cudzie predmety.
• Skontrolujte elektrické pripojenie čerpadla a uistite sa, že čerpadlo beží.
• Skontrolujte elektrický odpor vypúšťacieho čerpadla.
• Porucha môže byť spôsobená aj ak je príliš veľa peny vo fáze prania. Prečítajte si tiež popis poruchy F18.
• Skontrolujte funkciu CCU.

Chyba F04

Chyba práčky Whirlpool F04 error code

Príliš dlhý čas ohrevu
Ak sa počas 50 minút prvého ohrevu teplota vody nezvýši nad 35 ° C, krok v cykle zobrazí CCU túto chybu.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte elektrický odpor vyhrievacieho telesa.
• Skontrolujte pripojenie drôteného kábla k vykurovaciemu telesu, NTC a CCU.
• Skontrolujte elektrický odpor NTC (porucha môže nastať aj pri NTC – odpor sa nemení s teplotou).
• Skontrolujte funkciu CCU

Chyba F05

Chyba práčky Whirlpool F05 error code

Chyba snímača teploty vody
Ak počas kroku ohrevu vody v umývacom cykle hodnota snímača teploty vody (NTC) je mimo rozsah, zobrazí sa chybový kód F05.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte odpor NTC.
• Skontrolujte pripojenie k NTC a CCU.
NTC skrat (NTC alebo zapojenie do NTC): zariadenie je mŕtve pri zapnutí – zlyhanie čítania
kód z eeprom: zlyhanie triedy B (F60 – F63)

Pozor na model práčky, pri novších modeloch chyba F05 znamená chybné ohrievacie teleso. 

Chyba F06

Chyba práčky Whirlpool F06 error code

Chyba motorového tachodynama
Ovládanie nie je schopné správne zaznamenať rýchlosť motora (niekoľkokrát) a práčka sa vypne.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte spojenie káblov medzi motorom a CCU.
• Skontrolujte odpor obvodu otáčkomeru na motore.
• Skontrolujte odpor vinutia motora.
• Skontrolujte napnutie klinového remeňa a upevnenie remenice.

Chyba F07

Chyba práčky Whirlpool F07 error code

Chyba triaku riadenia motora
Hlavné ovládanie zaznamenalo skrat v riadení motora.
Potenciálne príčiny
• Kontrola CCU spustením testovacieho programu:
ak dôjde k poruche pri univerzálnom motore: vymeniť CCU
ak dôjde k poruche pri CIM, BPM alebo Direct Drive: vymeniť riadiacu jednotku motora 

Chyba F08

Chyba práčky Whirlpool F08 error code

Otvorený okruh ohrievacieho telesa, teleso je prepálené, prípadne je prerazené voči uzemneniu.
Hlavné ovládanie zistilo zlyhanie okruhu ohrievača. Tieto poruchy sú kontrolované pred začiatkom cyklu a po odstreďovaní.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte izolačný odpor konektorov ohrievača voči zemi.
• Skontrolujte odpor ohrievacieho telesa.
• Skontrolujte zapojenie konektorov k topnému telesu a CCU.
• Skontrolujte CCU.

Ak sa táto indikácia poruchy objaví na konci pracieho cyklu a všetky časti ako sú ohrevné teleso a kabeláž sú v poriadku, potom vymeňte pôvodnú riadiacu dosku za novú a naprogramujte novým softvérom.

Ako diagnostikovať chybu ohrievacieho telesa.

Pri tejto chybe odporúčam vymeniť ohrievacie teleso. V prípade, že sa chyba prejavuje naďalej, bude pravdepodobne chyba v riadiacej elektronike, je možnosť opravy, cena približne 25 eur, viac o tom v tomto článku.

Chyba F09

Chyba práčky Whirlpool F09 error code

MCU nízke napätie (iba spotrebiče s externou riadiacou jednotkou motora ako CIM, BPM alebo
Direct Drive)
MCU zistil príliš nízke sieťové napätie (približne 170 V). Nie je to žiadna chyba komponentov.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte napájanie sieťového napätia 

Chyba F10

Chyba práčky Whirlpool F10 error code

MCU nepretržite prehrieva (iba spotrebiče s externou riadiacou jednotkou motora ako napr. CIM, BPM alebo Direct Drive)

MCU zistil príliš vysokú teplotu.

Potenciálne príčiny
• Skontrolujte, či nie je zablokovaný bubon (prádlo zablokuje bubon), hluk alebo trenie pri otáčaní bubna.
• Skontrolujte, či nebolo zariadenie preťažené.
• Skontrolujte teplotu okolia.
Ak je porucha trvalá
• Skontrolujte funkčnosť motora (viď F06)
• Skontrolujte, či nie je riadiaca jednotka motora vadná

Chyba F11

Chyba práčky Whirlpool F11 error code

MCU neinicializované / zlyhanie MCU (len zariadenia s externým motorom – riadiaca jednotka ako CIM, BPM alebo Direct Drive)
Počas samočinného testu zlyhalo MCU.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte káble medzi CCU a MCU a motorom
• Skontrolujte funkčnosť motora (viď F06)
• Pri začatí cyklu sa zámok musí zamknúť.
Relé pre MCU na CCU musí byť počuť zvukom po kliknutí.
Samočinný test MCU sa spustí automaticky, akonáhle je MCU pripojený k napätiu, 
samo-test bol úspešný, keď relé na MCU prepínajú – (môže sa rozpoznať zvukom spínania). 

Chyba F12

Chyba práčky Whirlpool F12 error code

Chyba okruhu ohrievacieho telesa.
Hlavné ovládanie zistilo zlyhanie okruhu ohrievača. Tento okruh je kontrolovaný pred začiatkom cyklu a po odstreďovaní..
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte izolačný odpor konektorov telesa voči uzemneniu.
• Skontrolujte odpor ohrievača.
• Skontrolujte zapojenie konektorov na ohrievač a CCU.
• Skontrolujte CCU.

Rovnaká závada ako pri chybe F08. Odporúčam v prvom rade výmenu ohrievacieho telesa.

Chyba F13

Chyba práčky Whirlpool F13 error code

Porucha CCU na okruhu riadenia zámku dverí.
Ak CCU detekuje závadu zámku dverí, zobrazí sa chyba F13. Táto kontrola sa vykoná na začiatku cyklu, počas cyklu a na konci cyklu.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte zapojenie medzi CCU a zámkom dverí.

Chyba F14

Chyba práčky Whirlpool F14 error code

Chyba EEPROM
CCU prijíma údaje z EEPROM na doske CCU. Ak dôjde k chybe pri čítaní týchto údajov spôsobí túto indikáciu poruchy.
Potenciálne príčiny
• Môže to spôsobiť zmena napätia alebo prerušenie napájania (porucha siete)
Spustite testovací program. Tým sa vykoná úplná kontrola EEPROM.
Ak sa porucha zistí počas testovacieho programu, nahraďte CCU.

Chyba F23

Chyba práčky Whirlpool F23 error code

Chyba hladinového spínača
Ak elektronika detekuje počas pracieho cyklu, že kontakt hladinového spínača pre hladinu vody na pranie sa zároveň prepína na zapnutý a vypnutý stav počas 10 sekúnd, zobrazí sa táto chyba.

Možné príčiny:

 • Skontrolujte hodnotu odporu na kontaktoch hladinového spínača.
 • Skontrolujte pripojenie kontaktov k spínaču a k elektronike.
 • Spustite testovací program. Ak problém pretrváva, zobrazí sa znova F23.
 • Skontrolujte chybu F08 a F12, chyba môže byť spôsobená poškodeným ohrievacím telesom.

Chyba F27

Zlyhalo reverzné relé.

Ak elektronika detekuje, že sa motor točí iba jedným smerom, vypíše toto hlásenie.

Potenciálne príčiny

 • Skontrolujte pripojenie k motoru
 • Skontrolujte CCU – riadiacu jednotku (sú tam dva relé, ktoré menia smer otáčania motora)

Chyba F29 alebo FdL​

Chyba práčky Whirlpool F29 fdl error code

Neotvoril sa zámok dverí, mechanizmus zámku je zablokovaný.

Možné príčiny:

 • Skontrolujte, či to nie je mechanický problém v systéme zámku, dverí alebo háčika dverí
 • Elektrické vedenie medzi CCU a zámkom dverí
 • Spustite testovací program. Ak sa problém neodstránil, opäť zasvieti F29 alebo FdL

Riešenie pre niektoré spredu plnené práčky, ak nejdú otvoriť dvere:

Pevne zatlačte dvierka v oblasti zámku dvierok. Potom stlačte tlačidlo napájania a podržte ho aspoň 3 sekundy.

Ak je vybratý program na pranie pri vyššej teplote, počkajte, kým práčka nevychladne a znova stlačte tlačidlo napájania a podržte ho aspoň 3 sekundy.

Zapnite práčku. Ak sa chybový kód stále zobrazuje, skontrolujte a opravte možnú príčinu, ako je uvedené pri chybovom kóde „Vyčistiť filter“. Je možné, že práčka slabo vypúšťa vodu. Potom práčku znova zapnite. Ak sa dvierka neodomknú, stlačte tlačidlo napájania a podržte ho aspoň 3 sekundy. Je možné, že v práčke je stále voda a dvierka sa neodomknú.

Možno bude potrebné vyčistiť filter vypúšťacieho čerpadla. Pozrite si v návode “ako vyčistiť filter vypúšťacieho čerpadla“.

Wave TCP

Time out otvorenia zámku je 4 minúty, ale môže byť 2 krát dlhší počas 16 cyklov. Ak je 3. krát dlhší, vypíše chybu F29 FdL.

Práčka zostane zamknutá počas chybového módu. Práčka môže spustiť nový program bez čakania na otvorenie zámku. Pre vybratie prádla treba počkať 4 minúty.

Dôležité: Indikácia chyby môže byť vymazaná len počas spustenia celého testovacieho cyklu alebo pri preprogramovaní elektroniky.

Wave 2

Time out otvorenia zámku je zvýšený na 6 minút, keď je chyba F29 FdL hlásená prvý krát. Dverný zámok nie je zamknutý počas trvania chybového stavu. Nie je nutné vymazať chybové hlásenie.

Chyba F15 až F28

na dotaz

Pomohol vám článok?
5/5

133 názorov na “Chybové kódy práčky Whirlpool”

 1. Miroslav Jakub

  Mam pračku so sušičkou WWDC 9716.Ak nastavim 30min program vždy 4 min pred koncom programu naskoči porucha F5 blyka tlačitko štart a svetielko pre far.pradlo.Odtok je čisty.Je to špirala?

 2. Dobry den. Mame pracku whirpool awse 7100 a pocas prania nam preblikavaju vsetky kontrolky a v podstate cely displej. Stava sa aj ze pocas prania sa program zastavi. Viete mi povedat ci je to zlym kontaktom alebo odchadza displej popripade riadiaca jednotka?

   1. Imrich Sapara

    Dobrý deň, mám práčku Whirlpool TDLR 70220 a pri zapnutí len ťuka a ťuka, a po chvíli vypíše chybové hlasenie F22 a rozsvieti sa LED kontrolka servis. Neviem čo to znamená? Dá sa to opraviť? Ďakujem za odpoveď.

 3. mam pracku wirpool TDLR 60110 vypusti vodu ale nezacne ist do vyssich otacok a cas ostava stale rovnaky aj po dlhom case

 4. Juraj Chovanec

  Dobry den, chcem Vas poprosit o radu, mame pracku Whirpool AWOE 9014 a ked zapnem praci rezim napriklad 50 minut a 60 stupnov tak asi po 7 minutach vyhodi chybu F23. Ale vodu dokaze napustit aj vypustit. Ked zapnem test pracky nevypise ziadnu chybu. Vymenil som tepelne teleso, lebo som na nom nenameral odpor, ale robi to stale. Cital som ze by to mohol byt hladinovy spinac, dokazem ho otestovat, alebo nejako s multimetrom odmerat? Alebo aku opravu by ste navrhol? Dakujem

 5. Miroslav Doložinski

  Dobrý deň. Máme práčku Whirlpool AWT 7516. Hlási chybu F12. Kúpil som teda nové topné teleso (stojí pár eur) a podruhom praní zase rovnaká chyba. Meral som po montáži ako izolačný odpor proti zemi (nekonečno), tak aj impedanciu telesa (vyšla nejakých 26 ohmov). Teraz som meral opäť všetko je rovnaké. Na inom fóre som sa dočítal o možnej poruche hladinového spínača. Vraj môže byť zanesený. Kde sa nachádza a ako sa čistí. Ďakujem.

 6. Dobrý deň,

  prosím o pomoc, práčka Whirpool mi vyhlásila chybu zasvietila kontrolka čerpadlo. V práčke zostala voda, práčka vodu nevypustila, práčku som zapol, cyklus pokračoval ale opäť chyba zasvietila pri vypúšťaní s tým že v práčke zostala voda. V oblasti programátora bolo cítiť výrazný zápach spáleniny. Práčku som odpojil zo siete. Ďakujem za pomoc

 7. Dobrý deň, podľa vašich eror kódov mi práčka ukazuje chybu F7.
  Práčka Whirlpool
  Model: AWO/D 43109

  Môžte mi prosím poradiť aké mám možnosti?

  Ďakujem.

 8. Dobrý , p Krakovský chcem sa spýtať vymenil som programátor s ave 2320 do ave 2519 teraz my svieti servis
  Ďakujem za odpoveď.

 9. Tento clanok s kodmi je cista loteria a doplatili na to poniektori ako som cital diskusiu, ze podla clanku rovno kupovali diely. V mojom pripade F27 na pracke WTLS 60712 nebol problem v “Zlyhalo reverzné relé”, ale uhliky na elektromotore, nahradne stali par eur, vymenil som a OK. Cize neriadit sa exaktne clankom a bez realneho zistenia problemu po rozobrani pracky nic vopred neobjednavat, lebo vam to mozno bude na nic.

  1. Chybové kódy len pomáhajú pri identifikácii problému, tak ako to vám pomohlo pri určení závady s motorom, že ste chybu nehľadali napríklad v ohreve alebo vypúšťaní vody. Samozrejme tieto chybové kódy nedokážu vždy určiť presnú závadu a nemôže sa podľa toho hneď kupovať diel, ale až po overení tej chyby. V 90% prípadov však zjednoduší opravu spotrebiča a rýchle nájdenie poruchy.

 10. Pracka Whirlpool Aquastem 9700 chyba na displeji F05 z 10 pusteni 3x ide a 7 nejde a vypise tuto chybu

  Dakujem

 11. Dobrý deň
  Chcem sa spýtať na práčku Whirlpool WWDC 8614.
  Počas prania vydáva pípajúce zvuky. Na displeji nič nevypíše.
  Existujú na to nejaké kódy čo to znamená?
  Alebo je to len prechod práčky do iného režimu prania?

  Ďakujem za odpoveď.

 12. Panovi Krakovskemu uprimne dakujem,je super odbornik hlavne ale si cenim ze mi promptne aj so zmenou platby poslal riadiacu dosku.zachranil mi manzelstvo lebo pracka uz bude o tri dni skor prat 😀

 13. Dobrý deň
  Máme práčku Whirlpool FWF71253W a je problém vybrať filter vypúšťacieho čerpadla. Trochu to išlo a ďalej nejde pohnúť s filtrom. Asi sa tam niečo zaseklo v tom filtry . A rada by som vedela že čo s tým ďalej, že ako dostanem ten filter von keď sa nedá s ním pohnúť.

 14. Dobrý deň, mám práčku Whirlpool AWE/D 1009EX a pri praní svietia kontrolky č. 1, 3, 4 a červená kontrolka “servis” . Viete o akú chybu ide, resp. ako ju odstrániť? Vopred ďakujem za odpoveď.

 15. Dobry den, pracka so susickou vypisuje chybovu hlasku F 18. Nikde som nenasla, co tento kod znamena. Viete desifrovat chybu a zaroven aj poprosim o usmernenie, ako postupovat dalej pri odstranovani poruchy. Dakujem.
  Model Whirlpool: 8,0 kg – FWDG 86148BE

  1. Dobrý večer,

   Nová Sušička Whirlpool W7 d84wb ee,
   sa nedá spustiť pri zavretých dvierkach signalizuje aby som ich zavrel.

  2. Emília Levická

   Mám práčku Whirlpool pri dopieraní mi svieti FH a symbol odstreďovania. Na manuáli je č. CZ AWM 8105/1. Ďakujem vopred za radu Levická

 16. Dobrý deň, p. Róbert,
  prosím Vás o pomoc pri oprave práčky Whirlpool AWO/D 45125 – nemá displej a tak žiadne chybové hlásenia nevidím.

  Počas pracieho cyklu jemné/40 C prestala prať pred vypúšťaním vody a rozsvietila sa červená kontrolka “mriežka” – vyčistiť čerpadlo, popri tom blikala zelená kontrolka odložený štart. Vodu som vyčerpala ručne, vypustila zvyšok cez “čerpadlový otvor” zospodu a skontrolovala otáčanie čerpadlovej vrtule. Odpojila som práčku od elektriny, vody a vybrala/vymontovala som čerpadlo z práčky. (Práčka to “urobila” aj predtým cca 10 – 15x, ale po stlačení tlačidla “odložený štart” riadne dokončila prací cyklus, niekedy bolo potrebné aj 2- 5x počas cyklu zatlačiť tlačidlo odložený štart. Lenže tentokrát to nepomohlo, preto tá radikálna vec s vymontovaním čerpadla). Čerpadlo bolo prekontrolované, či je v poriadku. Po namontovaní späť a pripojení začala práčka normálne pracovať v programe čerpanie, následne v programe čerpanie/odstredenie ako aj v programe jemné/40 C. Pri praní v tomto programe sa zopakovala tá istá chyba ako v popise vyššie: avšak tentokrát po stlačení blikajúceho zeleného tlačidla “odložený štart” – práčka pokračovala v praní/pláchaní, až opäť prišiel bod vyčerpávania vody a teda sa opäť rozsvietila červená kontrolka “sitko”. To som zopakovala ešte 2x. Pochopila som, že by to tak išlo dookola a tak som zrušila program otočením programovacieho gombíka a vypla práčku. Zvolila som nový program vyčerpávanie. Voda sa nevyčerpala, ale bolo evidentné, že práčka “pracuje” – bolo počuť iba veľmi tichý, sotva počuteľný monotónny zvuk – nerozsvietila sa však žiadna červená kontrolka!!! Vypla som práčku a po opätovnom ručnom vyčerpaní vody a jej vypustení zospodu som navolila program vyčerpávanie /aj keď už manuálne vypustenej práčky/ Monotónny zvuk zostal, akurát oveľa hlasnejší ako predtým pri práčke naplnenej vodou – teraz bolo počuť hlasné monotónne “zzz…”, ale voda nebola vyčerpaná.
  Poradíte, prosím, čo s tým? Ďakujem, chcem ju “zachrániť ” 🙂

 17. Jana Glankovicova

  Dobry den.
  Pekne prosím o radu. Mám starsiu pračku AWM 8015. Začal mi blikať klúčik. Po zapnutí sa snaží “rozbehnuť” počuť čerpadlo a keď ma napúšťať vodu, rozsvieti sa, začne blikať… vymenila som čerpadlo, jednocestny ventil a nepomohlo. V čom môže byť zrada, prosím? Ďakujem…

 18. Dobrý deň.
  na pračke Whirpool sa mi zjavila hláška : ODSTRANTE INKR. A VYC.ZARIADENIE. Odporúčame WPRO.

  Čo je to INKR ?

 19. Marián Balaščak

  Dobrý ďeň. Máme pračku Wirlpool Aws 71400 ,7 kg. V poslednej dobe asi dva krát prestala prať. Vypíše chybu F23. Zresetovať sa nedá. Musím stále odpojit od elekriky,potom funguje. Ďakujem za odpoveď. Marián

 20. Dobrý večer mame pračku Whirlpool AWE 50510 pri konci cyklu začne svietiť kontrolka chyby. Čo to môže byť? Poslala by som aj fotku ale nedá sa.

 21. Dobrý deň, prosím o radu: práčka Whirlpool AWD ID 43130. Naposledy riadne doprala. Pri ďalšom zapnutí je “mŕtva” (žiadne svetielko), pritom v zásuvke napätie je. Ďakujem.

   1. Dobrý večer mám práčku wirlpool Tdlr 5030 L EU/N po začatí cyklu nenapúšťa vodu a vyhodí chybu hadice a sitká sú čisté viete mi poradiť v čom je chyba? Ďakujem

   2. Dobrý deň. Mám práčku Whirlpool awo/d 43135 . V práčke zostala voda nechcelo zapnúť čerpadlo že by vyhodilo vodu von. Ja som spustil koniec odtokovej hadici a voda vytiekla sama a v práčke sa počulo ako dačo cvaklo ako keby dvere keď sa odomknu,ale dvere už boli odomknuté. Potom išlo aj čerpadlo. Dá sa dako zmerať hladinovy spinač? Alebo jesto tam ešte dáky senzor čo blokoval čerpadlo. Ďakujem.

 22. Martin Jaroš

  Zdravím Vás, potreboval by som radu, mám Whirlpool FSCR 80415 a pračka normálne doprala. Za pár hodín sme chceli dať prať a práčka sa zapne, nastavíme program a po stlačení tlačidla Štart, sa zamkne a nič, iba odpočítava čas. Keď som spustil Servis test (CS) hlási mi chybu F29, ale zámok odomyká a zamyká v poriadku a tak isto to aj ok signalizuje na LCD paneli. Keď pokračujem a spustím CF tak prebehne celý cyklus C00, C01,…. v poriadku bez problémov. Po zapnutý rovnaký problém. Viete mi prosím poradiť, čo by to mohlo byť? Technik mi po obhliadke povedal, že novú riadiacu jednotku…. čo je pri pár ročnej neprijateľné….. Ďakujem

 23. Dobrý deň,
  máme práčku Whirlpool AWE 50510. Vypísalo nám chybu F29 alebo FdL (porovnala som rozsvietené kontrolky s Vaším článkom). Práčka doprala a neotvorilo nám dvierka. Skúšali sme reset, vypustenie vody, odstreďovací cyklus (dole v odpadovom priestore bolo veľa vody) iný program, vybratie zo zásuvky, všetko opakovane, a aj sme trochu pohýbali dvierkami a znova resetli, no nič nepomohlo. Problém máme už od piatka rána. Chceli sme spustiť testovací program, ale čítali sme, že s prádlom sa nemá spúšťať a my tam vlastne máme zaseknuté prádlo.
  Čo by ste poradili? Bude nutné zavolať servis? A čo s prádlom?
  Ďakujem.
  Sabolová

   1. Vytiahnutie zo zásuvky nepomáhalo.. práčka je ešte v záruke, môžeme ju aj napriek tomu otvoriť?

 24. Jozef Bednárik

  Dobrý deň, pán Krakovský mám práčku Whirlpool Awo 3485 vypisuje mi chybu F23 vymenil som hladinovy spínač a stále to isté, ďakujem

 25. zdravim pracka whirlpool tdlr 55110 vyhadzuje na konci prania cca 1-2 min pred koncom chybu f8 a nejde otvorit. Spirala ok cidlo spiraly vymenene kabelaz ok kde je chyba? Moze byt ko riadica jednotka rsp modul? dakujem

 26. Zdravím mam pračku Whirlpool TDLR 65231 ZEN po zapnuti blika led a po 4 až 5 minut naskoči červena kontrolka Oprava.Na display chybovy kod f 22 čo to moze byt ? vdaka za pomoc

   1. Zdravím takže chyba na whirpool TDLR 65231 ZEN nebola v riadiacom module ale na motore je take ako keby čidlo alebo elektromagneticky senzor a ten senzor sa napaja do nejakej doske podobne ako modul,lenže ta deska je v plastovom kryte a sa nachadza dole na bocnej strane jeden z 3-och kablikov z toho senzora bolo zaoxidovane tak som vyčistil so zubnou kefkou. Použil som technicky benzin aj ked možno by pomohlo alkohol. Pračka ožila a funguje tak jak ma. Ale aj tak vam dakujem za snahu aj rychlu odpoved.

 27. Dobrý deň, mám práčku Whirlpool TDLR 70220, 24.7.2020 jej skončila 2-ročná záručná doba, doteraz fungovala bez problémov.
  Dnes 18.10.2020 pri hodinovom 40° praní, cca 10 minút pred skončením hlásila poruchu F21. Prepla som žmýkanie, proces sa ukončil End.
  A teraz neviem, čo ďalej? Ďakujem za odpoveď.

 28. Dobrý večer. Otec ma pracku Whirlpool AWE7519. Pracka mu prestala odstreďovať, že sa bubon neroztoči do otáčok. Chybu na displeji mu zevraj neukazuje. Viete mi poradiť na čo sa zamerať? Ďakujem za skorú odpoved.

   1. Mne sa jedna skôr o to, že mi neodstredi prádlo. Vôbec sa bubon nedostane do zvolených otáčok. Prebehne cely cyklus, ale bez odstredenia. Chybu na displeji nepíše. Dakujem

 29. Dobrý deň,mám práčku Whirpool AWE7623. Po ukončení pracieho cyklu vyhodí poruchu FdL. Ako to odstrániť? Ďakujem.

   1. Viera Žúborová

    Dobrý večer, mám práčku whirpool awe 9629, pustila som prací program, práčka začala v pohode prať, ale asi v polovici prania úplne zhasla a vôbec nereagovala, proste koniec.

 30. Ludo Pindiak

  Dobrý deň. Mám práčku Whirpool AWO/D 45135. Nemám moc skúsenosti s jej používaním. Závada na nej je, že pračka prešla skoro celý program, bavlna, 40 stup. až ku cca 10 minúte do konca prania (to je skončí odstredenie a zároveň aj vypúšťanie vody) potom začne niečo v nej prepínať, následne tiež všetky kontrolky blikajú a po 30 sekundách sa vráti časový udaj do konca prania na hodnotu 12 minút do konca prania. Opatovne sa spustí odstredenie a vypúšťanie vody, zas do konca tohoto cyklu to je do 10 min do konca prania. A toto robí stále dookola.

 31. Dobrý deň, mám pračku Whirpool – AWE 6729. Opakovaná závada zničí sa triak ACS 108-6S v programátore, čo spína blokovanie otvorenia dvierok.
  Prosím čo môže spôsobovať tuto závadu.

  Ďakujem za odpoveď! Kožík

 32. Dobrý deň mám práčku AWE 7109 počas prania ju úplne vyplo a už nešla zapnúť, tak som vybral programátor, zlé súčiastky som nahradil novými a teraz robí to, že keď ju zapnem, navolím program a pustím štart, vyhodí mi 16A istič, kde môže byt skrat? Ďakujem

 33. Dobrý deň,
  ja mám problém, že mi vodu nevypúšťa (čerpadlo čisté, odtok tiež) a zobrazuje chybu F-24, v práčke pri odstreďovaní zostáva veľa vody a pri vyšších otáčkach vyteká voda cez plniaci otvor

    1. Zameral som sa pozornejšie a zistil som, že je fakt ticho to čerpadlo. Zhodil som bočný kryt a zistil som že je vypojený konektor z neho.

     Pán Róbert vidno, že ste odborník od fachu, chcem sa spýtať, práčka má pri odstreďovaní tendenciu sa posúvať (cestuje dopredu) a vibruje celkom dosť (je jedno či je v práčke jeden uterák alebo plná) – ani nie tak pri 1000 ot/min ale skôr pri 600 ot/min. Práčka je vyvážená na všetky strany na vodováhu presne, v bubne nie je nič zapadnuté, čo by spôsobovalo nevyváženie, betónová protizávaž poškodená nie je a tlmiče som dal obidva nové. Neviete čím by to mohlo ešte byť? Ďakujem

     1. Práčka musí pevne stáť na zemi, nesmie sa kývať, ak aj stojí na nerovnej podlahe, nožičkami sa dá nastaviť tak, aby sa nekývala. Ďalej to môže spôsobovať aj to, keď nedostatočne vypustí vodu a začne žmýkať s ťažkým prádlom. Inak už len ju pustiť s otvoreným krytom a sledovať, čo to spôsobuje.

 34. Dobrý deň,na pračke Whirlpool AWE 7519 neustále svieti led Servis a F26,pračka je nemá,nejde nič a nedá sa ani resetovať,čo s tým,dakujem,,,

 35. Katarína Majernikova

  Dobrý večer, mám pracku Awe 7516/1 6 zmysel….Pracka spočiatku signalizovala že vyčistiť čerpadlo filter… Neodstredovala…. Skontrolovali sme to a po opätovnom zapnutí práčky už nič nesignalizovala ale teraz nenapusta vodu.. Kde by mohol byť problém??? Ďakujem vopred za odpoveď.. Katarina

  1. Katarína Majernikova

   Presne toto všetko svokor urobil…. A práčka aj napriek tomu sa zapne ale nenapusta vodu… Voda v práčke neostala…

   1. Ja by som vymenil snímač zmeny hladiny vody v práčke. Pračky zo 6 zmyslom pri spustení programu spustia vypúšťacie čerpadlo a sledujú signál z hladinového senzora. Ak senzor nevyšle signál poklesu hladiny tak neprejde do napúšťania vody. Taká malá poistka proti pretečeniu.

     1. Dobry den,nejde otvoriť dvietka z predu, predtym nam napúštalo dlho vodu aj von vytekala,cez nasypník,nasla som upchatie pod nasypnikom gelovým praskom,ako kus mydla,potom dokoncila program, ale neda sa vybrat pradlo a píše F6.

 36. Dobrý deň vyhadzuje chybu F 27 po vypnutí práčky a z opakovaní programu… to isté skúsila som navodiť plákanie a odstredovanie a práčka sa nepustila vôbec…. Ďakujem

   1. Dobrý deň,
    mám práčku Whirlpool WTLS 60912 Zen. Po skončení prania nechce práčku otvoriť. Píše chybu Fdl. Dá sa práčka nejako otvoriť kým to dám opraviť? Nechcem nechávať v nej prádlo najmenej dva dni, kým mi to opravia. V príručke som návod nenašla.
    Ďakujem za odpoveď.

 37. Gúthova Gabriela

  Zdravim.mam pracku wirpool AWSX63013 a vyhodila chybu f13 nenapusti vodu a dvierka sa nedaju otvorit .co stym.dakujem

 38. Silvia Fencikova

  Prosím vás mám pracku whirpool AWO 9561 ZAČALA mi tiecť spod nej voda a vypisuje chybu FA prosím co to môže byť??

     1. Silvia Fencikova

      Co to znamená priateľ vraví ze nenapusta vodu do práčky asi nedáva signál na otvorenie zrejme

    1. Siegelová

     Prosim mam pračku typ whirpool AWE 7727, píse mi to chybu F06. Je možne ju opraviť a čo by taká oprava asi stala. Ďakujem

    2. Dobry den p.Krakovský,mam pracku Whirpool Awoe 9014.
     Prestala fungovat a vypisalo kod F08. Tak som premeral spiralu a cidlo. Objednal som nove a obe vymenil.
     Stale mi vypisuje F08.
     Moze to byt tlakovy spinac? Alebo?
     Dakujem za odpoved.

   1. Dobrý deň, mám práčku Whirlpool 3-ročnú,zvrchu plnenú,opakovane spustí program,ale vždy po ukončení píše chybu Fdl.Filter som vyčistila,nepomohlo.Dá sa nejako pomôcť otvoriť dvierka manuálne,aby som nepoškodila zámok?

 39. Prosim o informaciu whirlpool awoe 7560 na displeji sa ukázali samé osmičky : 8 8 88!
  Ďakujem.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Nákupný košík
Návrat hore