Chybové kódy pračky Whirlpool - error code

Chybové kódy pračky Whirlpool

Error code nebo chybový kód praček se může lišit podle modelů, ale napíšu tu nejběžnější, nejčastěji poruchy na Whirlpool pračky.

Tyto kódy neplatí pro nové modely praček s označením FWSF, FWSG, WWDC atp.

Pračky Whirlpool AWE, AWT, WTLS, AWO/D AWO/C

Selhání zámku dveří

pračka whirlpool svítí zámek

Pokud programátor není schopen uzamknout dveře po startu programu do 20 sekund, programátor (CCU) přejde do režimu výběru (bliká LED dioda start / pauza)
Potenciální příčiny
• mechanická záležitost s rozhraním zámku dveří
• dveře nejsou zcela zavřené
• problém s uzávěrem dveří

Chyba F01

Chyba pračky Whirlpool F01 error cod

Není zjištěna žádná voda, která vstupuje do zařízení nebo nevypnul hladinový spínač.
Pokud po 6 minutách kontrola nezjistí, že se voda napouští do pračky, pak se ventily vypnou a rozsvítí LED “vodovodní kohoutek”.
Ovládání je v režimu pozastavení. Pokud bylo možné odstranit poruchu, stiskněte tlačítko PB Start, spotřebič se restartuje.
potenciální příčiny
• Pokud v přístroji není voda:
• Ujistěte se, že oba ventily na zdroji vody jsou zcela otevřené.
• Zkontrolujte, zda jsou vstupní hadice nebo připojené filtry v přívodních ventilech čisté.
• Zkontrolujte funkčnost přívodního ventilu.
• Pokud je v přístroji voda:
• Zda je hadice tlakového (hladinového) spínače je v dobrém stavu a je správně propojena s vanou a s tlakovým spínačem.
• Ověřte, zda není problém sifonu – odtoku.
• Zkontrolujte připojení kabelových svazků; vstupní ventily, tlakový spínač a centrální ovládání jednotky (CCU).
• Zkontrolujte všechny hadice kvůli možným netěsnostem.
• Ověřte provoz tlakového spínače.
• Ověřte provoz CCU.

Chyba F02

Chyba pračky Whirlpool F02 error cod

Selhání systému Aquastop
Pokud je kontakt aquastop na spodní přihrádce spotřebiče zavřený více než 30 “
bylo zjištěno selhání aquastop. Ve stavu aquastop bude vypouštěcí čerpadlo běžet 3 až 6 minut. Poté se odtokové čerpadlo vypne a dveře se odemknou.
potenciální příčiny
• Pokud je v dolním zásobníku spotřebiče voda:
• Zkontrolujte všechny hadice pro případ netěsnosti.
• Zkontrolujte, zda nedošlo k přetečení v důsledku použití příliš velkého množství pracího prostředku.
• Zkontrolujte vanu pro případ netěsnosti.
• Pokud ve spodním zásobníku není žádná voda:
• Zkontrolujte, zda nemá spínač aquastop zkrat.
• Zkontrolujte, zda je zapojení řidiče správně připojeno.
• Ověřte provoz CCU. (Viz také F26: Příčinou je to, že čerpadlo je v zkratu)

Chyba F03

Chyba pračky Whirlpool F03 error cod

Dlouhé vypouštění vody
Pokud čas vypouštění přesáhne časový limit vypouštění, LED “čistý filtr čerpadla” svítí.
časový limit je: 4 minuty odtok -> 4 minuty impulsní vypouštění (10 sekund / 10 sekund vypnuto) ->
4 minuty odtoku.
Ovládání je v režimu pozastavení. Stiskněte tlačítko startu. Pokud se voda vypustí, cyklus bude pokračovat.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte vypouštěcí hadici a ujistěte se, že není zaseknutá nebo zalomená.
• Zkontrolujte filtr odtokového čerpadla pro cizí předměty.
• Zkontrolujte elektrické připojení čerpadla a ujistěte se, že čerpadlo běží.
• Zkontrolujte elektrický odpor vypouštěcího čerpadla.
• Porucha může být způsobena i pokud je příliš mnoho pěny ve fázi praní. Přečtěte si také popis poruchy F18.
• Zkontrolujte funkci CCU.

Chyba F04

Chyba pračky Whirlpool F04 error code

Příliš dlouhý čas ohřevu
Pokud se během 50 minut prvního ohřevu teplota vody nezvýší nad 35 ° C, krok v cyklu zobrazí CCU tuto chybu.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte elektrický odpor topného tělesa.
• Zkontrolujte připojení drátěného kabelu k topnému tělesu, NTC a CCU.
• Zkontrolujte elektrický odpor NTC (porucha může nastat i při NTC – odpor se nemění s teplotou).
• Zkontrolujte funkci CCU

Chyba F05

Chyba pračky Whirlpool F05 error code

Chyba čidla teploty vody
Pokud během kroku ohřevu vody v mycím cyklu hodnota čidla teploty vody (NTC) je mimo rozsah, zobrazí se chybový kód F05.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte odpor NTC.
• Zkontrolujte připojení k NTC a CCU.
NTC zkrat (NTC nebo zapojení do NTC): zařízení je mrtvé při zapnutí – selhání čtení
kód z eeprom: selhání třídy B (F60 – F63)

Chyba F06

Chyba pračky Whirlpool F06 error code

Chyba motorového tachodynama
Ovládání není schopno správně zaznamenat rychlost motoru (několikrát) a pračka se vypne.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte spojení kabelů mezi motorem a CCU.
• Zkontrolujte odpor obvodu otáčkoměru na motoru.
• Zkontrolujte odpor vinutí motoru.
• Zkontrolujte napnutí klínového řemene a upevnění řemenice.

Chyba F07

Chyba pračky Whirlpool F07 error code

Chyba triak řízení motoru
Hlavní ovládání zaznamenalo zkrat v řízení motoru.
potenciální příčiny
• Kontrola CCU spuštěním testovacího programu:
pokud dojde k poruše při univerzálním motoru: vyměnit CCU
pokud dojde k poruše při CIM, BPM nebo Direct Drive: vyměnit řídící jednotku motoru

Chyba F08

Chyba pračky Whirlpool F08 error code

Otevřený okruh ohřívacího tělesa, těleso je přepálené.

Hlavní ovládání zjistilo selhání okruhu ohřívače. Tyto poruchy jsou kontrolovány před začátkem cyklu a po odstřeďování.

potenciální příčiny
• Zkontrolujte izolační odpor konektorů ohřívače vůči zemi.
• Zkontrolujte odpor ohřívacího tělesa.
• Zkontrolujte zapojení konektorů k topnému tělesu a CCU.
• Zkontrolujte CCU.

Pokud se tato indikace poruchy objeví na konci pracího cyklu a všechny části jako jsou topné těleso a kabeláž jsou v pořádku, pak
vyměňte původní řídicí desku za novou a naprogramujte novým softwarem.

Jak diagnostikovat chybu ohřívacího tělesa.

Chyba F09

Chyba pračky Whirlpool F09 error code

MCU nízké napětí (pouze spotřebiče s externí řídicí jednotkou motoru jako CIM, BPM nebo
Direct Drive)
MCU zjistil příliš nízké síťové napětí (přibližně 170 V). Není to žádná chyba komponentů.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte napájení síťového napětí

Chyba F10

Chyba pračky Whirlpool F10 error code

MCU nepřetržitě prohřívá (pouze spotřebiče s externí řídicí jednotkou motoru jako např. CIM, BPM nebo Direct Drive)

MCU zjistil příliš vysokou teplotu.

potenciální příčiny
• Zkontrolujte, zda není zablokovaný buben (prádlo zablokuje buben), hluk nebo tření při otáčení bubnu.
• Zkontrolujte, zda nebylo zařízení přetížené.
• Zkontrolujte teplotu okolí.
Pokud je porucha trvalá
• Zkontrolujte funkčnost motoru (viz F06)
• Zkontrolujte, zda není řídicí jednotka motoru vadná

Chyba F11

Chyba pračky Whirlpool F11 error code

MCU neinicializované / selhání MCU (pouze zařízení s externím motorem – řídící jednotka jako CIM, BPM nebo Direct Drive)
Během samočinného testu selhalo MCU.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte kabely mezi CCU a MCU a motorem
• Zkontrolujte funkčnost motoru (viz F06)
• Při zahájení cyklu se zámek musí zamknout.
Relé pro MCU na CCU musí být slyšet zvukem po kliknutí.
Samočinný test MCU se spustí automaticky, jakmile je MCU připojen k napětí,
samo-test byl úspěšný, když relé na MCU přepínají – (může se rozpoznat zvukem spínání).

Chyba F12

Chyba pračky Whirlpool F12 error code

Chyba okruhu ohřívacího tělesa.
Hlavní ovládání zjistilo selhání okruhu ohřívače. Tento okruh je kontrolován před začátkem cyklu a po odstřeďování ..
potenciální příčiny
• Zkontrolujte izolační odpor konektorů tělesa vůči uzemnění.
• Zkontrolujte odpor ohřívače.
• Zkontrolujte zapojení konektorů na ohřívač a CCU.
• Zkontrolujte CCU.

Stejná závada jako při chybě F08.

Chyba F13

Chyba pračky Whirlpool F13 error code

Porucha CCU na okruhu řízení zámku dveří.
Pokud CCU detekuje závadu zámku dveří, zobrazí chyba F13. Tato kontrola se provádí na začátku cyklu, během cyklu a na konci cyklu.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte zapojení mezi CCU a zámkem dveří.

Chyba F14

Chyba pračky Whirlpool F14 error code

Chyba EEPROM
CCU přijímá data z EEPROM na desce CCU. Pokud dojde k chybě při čtení těchto údajů způsobí tuto indikaci poruchy.
potenciální příčiny
• Může to způsobit změna napětí nebo přerušení napájení (porucha sítě)
Spusťte testovací program. Tím se provede úplná kontrola EEPROM.
Pokud se porucha zjistí během testovacího programu, nahraďte CCU.

Chyba F23

Chyba pračky Whirlpool F23 error code

Chyba hladinového spínače

Pokud elektronika detekuje během pracího cyklu, že kontakt hladinového spínače pro hladinu vody na praní se zároveň přepíná na zapnutý a vypnutý stav během 10 sekund, zobrazí se tato chyba.

Možné příčiny:

 • Zkontrolujte hodnotu odporu na kontaktech hladinového spínače.
 • Zkontrolujte připojení kontaktů k spínači a k elektronice.
 • Spusťte testovací program. Pokud problém přetrvává, objeví se znovu F23.
 • Zkontrolujte chybu F08 a F12, chyba může být způsobena poškozeným ohřívacím tělesem.

Chyba F27

Selhalo reverzní relé.

Pokud elektronika detekuje, že se motor točí pouze jedním směrem, vypíše toto hlášení.

Potenciální příčiny

 • Zkontrolujte připojení k motoru
 • Zkontrolujte CCU – řídící jednotku (jsou tam dva relé, které mění směr otáčení motoru)

Chyba F29 alebo FdL​

Chyba pračky Whirlpool F29 fdl error code

Neotevřel se zámek dveří, mechanismus zámku je zablokovaný

Možné příčiny:

 • Zkontrolujte, zda to není mechanický problém v systému zámku, dveří nebo háčku dveří
 • Elektrické vedení mezi CCU a zámkem dveří
 • Spusťte testovací program. Pokud problém přetrvává, opět zasvítí F29 nebo FDL

Řešení pro některé zepředu plněné pračky, pokud nejdou otevřít dveře:

Pevně zatlačte dvířka v oblasti zámku dvířek. Potom stiskněte tlačítko napájení a podržte jej alespoň 3 sekundy.

Pokud je vybrán program pro praní při vyšší teplotě, počkejte, dokud pračka nevychladne a znovu stiskněte tlačítko napájení a podržte jej alespoň 3 sekundy.

Zapněte pračku. Pokud se chybový kód stále zobrazuje, zkontrolujte a opravte možnou příčinu, jak je uvedeno u chybového kódu „Vyčistit filtr“. Je možné, že pračka slabě vypouští vodu. Potom pračku znovu zapněte. Pokud se dvířka neodemknou, stiskněte tlačítko napájení a podržte jej alespoň 3 sekundy. Je možné, že v pračce je stále voda a dvířka se neodemknou.

Možná bude nutné vyčistit filtr vypouštěcího čerpadla. Viz návod „jak vyčistit filtr vypouštěcího čerpadla“.

Wave TCP

Time out otevření zámku je 4 minuty, ale může být 2 krát delší během 16 cyklů. Pokud je 3. krát delší, vypíše chybu F29 FDL.

Pračka zůstane uzamčena během chybového módu. Pračka může spustit nový program bez čekání na otevření zámku. Pro vyjmutí prádla třeba počkat 4 minuty.

Důležité: Indikace chyby může být vymazána pouze během spuštění celého testovacího cyklu nebo při přeprogramování elektroniky.

Wave 2

Time out otevření zámku je zvýšen na 6 minut, když je chyba F29 FDL hlášena poprvé. Dveřní zámek není zamčený během trvání chybového stavu. Není nutné vymazat chybové hlášení.

Chyba F15 až F28

na dotaz

58 názorů na “Chybové kódy pračky Whirlpool”

 1. Kubrt Karel

  Dobrý den,.máme pračku FWSG61283BV EE,problém je v tom že na každém programu(kromě praní přikrývek) svítí na displeji vypouštění a odstranění na 10 minut a nic jiného nejde i přesto že cyklus necháme přejít,vyčistil jsem filtr a pračkaje je bez vody a stále to ukazuje . Přemýšlel jsem nad čidlem hladiny vody,ale nevím kde ho najít.
  Předem díky za odpověď.

   1. Kubrt Karel

    Jiný program jde přepnout otočením knofliku,ale pořád to ukazuje to samé kromě polohy na vyprání přikrývek, to funguje normálně.

    1. Martina Bílková

     Dobrý den, chtěla bych se zeptat na myčku WHIRLPOOL WFC 3C23 PF X, která mi hlásí chybu F15. Syn mi vypnul myčku před ukončením programu a já si toho nevšimla a od té doby mi myčka sem tam začne blikat a hlásí F15 a přestane umývat. Jde nějak resetovat ten nedokončený program. Nebo čím to může být?Děkuji

 2. Dobrý den, mám pracku awg 5124c, po zapnutí mi začnou po chvíli blinkat zelené kontrolka a rozsvítí se chyba E05, nevíte kde by mohla být chyba??? Dekuji za odpoved

 3. Whirlpool Fresh Care FWG91484W EU Dobrý den mám tento model pračky hlasí F18 což by mělo byt čerpadlo vypada že je v pořádku Napustí vodu pere s toho vodu vypouští při praní s toho nevypustí skočí chyba F 18 a klíč stačilo ji vyndat s elektriky na 1min pak se rozběhla do končila na před to dělala na Odstředěni vypouštení vody cyklu filtr čístý Pravidelně čistím pračku tabletama na mytí nadobí 2 měsicích je ticha jako vždy Ted se chová tak že po prvním programu kdy ma vypustít vodu bud vypustí 2 pak zas ne Kontrolovali jsme hadici mezi čerpadlem bubnem kulička tam není čísté filtr čistý .Na čerpadle je nějaka krabíčka přiipojí do kabelaže je možné že by to bylo v te krabíčce na čerpadle nebo má ta pračka hladinovy snímač mohla by byt vada v tom nevíme kde hledat vadu co by to mohlo zpusobovat .Prosím mate toto čerpadlo cena prosím o radu kde ješte hledat ,děkuji

 4. Dobrý deň. Mám práčku AWE 9630 a vypisuje mi chybu F 22. Práčku vôbec nespusti. Neviete mi poradiť ?

 5. Dobrý den,
  Mohu se Vás zeptat zdali by jste neporadil o jakou závadu jde. Pračka Whirlpool se používala málo. A zničehonic nejde.
  Svítí první, druhé, čtvrté světýlko(zeleně) +zámek (zeleně) + červené (servis) a bliká start.
  Děkuji za jakékoliv typy a rady.

 6. Jan Pavlík

  Dobrý den,máme pračku Whirlpool AWIC 7914. Hlásí to chybu F 22. Po ukončení praní jsem zmáčknul omylem X – Reset/ vypouštění. Při dalším praní pračka nenaběhne ,cvaká jako když posouvá program a po cca 2 minutách skočí chybové hlášení F22. Podle rady v návodu jsem opět resetoval ,ale stále to samé. Moc děkuji za pomoc a radu.

  1. V případě cvakání, jsme zjistili, chyba v elektronice motoru, museli jsme měnit motor.(navíc nám to chybu ani nehlásilo.)
   Pračka při novém praní prostě nenaběhla, ani nenasávala vodu, pouze cvakala…

 7. Petr Tománek

  Dobrý den.
  Především mé poděkování za Vaši péči o nás zákazníky.
  U pračky Whirlpool AWE 7749 se po praní, při napuštění k máchání zobrazí občas chybové hlášení F06. Pračka začne stávkovat a nic nedělá. Druhý den většinou prádlo dovymáchá, ale po delším přemlouvání. Je možné, že při menším zatížení motoru pračka funguje a když dojde k většímu zatížení (delší provoz, větší váha náplně pračky, větší otáčky při máchání začne tuto chybu zobrazovat? Pračku jsem z boku odkryl, zdálo se mi, že trošku prská jeden uhlík, který ještě sice tlačí, ale je už dost ojetý. Vyškrábal jsem jehlou zanešený komutátor. Dále jsem prostříkal kontaktolem (mimo programátorů pod ovládacím panelem) kontakty. V současné době pračka běží, ale nevím, nevím. Myslíte, že bude stačit vyměnit uhlíky? Je možné, že se zadírají ložiska, a tím pádem je motor pračky přetížen?
  Je možné, že chybové hlášení F06 chrání motor pře spálením vynutí?
  Moc díky za odpověď.

   1. Petr Tománek

    Moc Vám děkuji za bleskovou radu. Uhlíky vyměním a dám vědět pro příští uživatele těchto stránek.

    1. Petr Tománek

     Dobrý den.
     Reaguji na řešení problému uvedeném v naší diskusi ze dne 14. 12. 2020. Po Vašem doporučení na výměnu uhlíků pračka opět funguje. Měnil jsem je až nyní, jelikož po jejich vyčištění od černého prachu mi dále 2 roky fungovala. Nyní po větší zátěži (praní těžké zimní bundy) uhlíky “odešly” úplně.
     Takže díky moc, jste perfektní.

 8. Dobrý den, mám pračku Whirlpool AWOE 8914. Vyhazuje chybový kód F22. Uzamknou se dveře, buben se jenom trochu pohne, pak v motoru několikrát cvakne (nejspíš relé), motor se netočí ,odvodnění neprobíhá a po cca 2min se na panelu objeví hláška F-22. Poradíte mi? Děkuji.

   1. Dobrý den máme pračku Whirlpool AWIC 10914. Dělá se nám to samé nastavím pračku, zamkne se, buben se jen pohne , začne cvakat jako tady nahoře a po těch 2 min. Se objeví F 22 a klíč ( servis) co s tím nevíte? Googlim jak blázen už asi 2 hodiny. Děkuji

 9. Dobrý den, mám pračku FSCR 90430. Vyhazuje chybový kód F34. Nikde jsem nenašel co to znamená. Poradíte mi? Děkuji.

 10. Ahoj, prosím vás píše mi to chybu FdL nedá se mi otevřít dvířka, nevím co s tím. Prosím o radu

 11. Dobrý večer, omlouvám se, nejedná se o chybu, ale o “feature”, která nás u naší pračky Whirlpool WTLS 65912 trápí od jejího zakoupení. Minulá pračka prala vždy tolik času, kolik měla, WTLS 65912 je ale příliš “chytrá” a prací čas např. 2:30 zkrátí klidně o hodinu, prádlo pak není dobře vyprané. Netušíte prosím, jestli lze ten její “6th sense” nějak deaktivovat ? Předem díky moc za odpověď.

  1. O hodinu? To se mi nezdá. Pokud je méně prádla, může zkrátit o pár minut, ale hodina se mi zdá hodně. Funkce “6 smysl” se vypnout nedá, je to jen marketingový trik, mě stejně smyslů jako každá jiná pračka – a to smysl pro praní 🙂

   1. opravdu o hodinu. Vzal jsem to včera důkladně a našel si servisní manuál z elektrotanya.com a v tabulkách programů jsou ty časy opravdu divoké: pro běžný program Bavlna 40°C je hlavní prací čas (Main wash) od 12 (!) do 96 minut. Zdá se, že pokud se zapne extra máchání, mělo by se to deaktivovat a držet na 96 minutách, tak to zkusíme.

 12. Dobrý den, můžete mi prosím poradit…
  U pračky vrchem plněné Whirpool AWE 8523, mi v různou dobu pracího programu (jakéhokoli) pračka přestane prát a na displejích střídavě skáčou písmena F H.
  Když vyndám pračku ze zásuvky a znovu zapojím zase pere, ale čas naskočí jako na začáku praní. Nebo nevyndám ze zásuvky a jen otočím voličem na jiný program a mačknu start, pračka zase nějakou dobu pere, někdy 15 minut, někdy hodinu, než opět naskočí FH… S přívodem vody problém neni, Děkuji

 13. Dobrý den, mám pračku Whirlpool servisní číslo 859387210014. Po spuštění třikrát cvakne relé ? a rosvítí se zelené kontrolky + červená klíč.
  Na displeji svítí F27? Co tomu je a jaká je předpokládaná cena opravy? Má cenu opravovat, pračka 8 let?
  Děkuji za odpověď

  1. Zkontroloval bych uhlíky motoru, pak už jen výměna programátora. Těžko říci podle věku, některé 8 roční pračky jsou v lepším stavu než některé 3 roční.

 14. Gabrhel Michal

  Dobrý den, mám pračku Whirlpool AWE 6519. Po spuštění třikrát cvakne relé a rosvítí se zelené diody kromě prostřední + červená klíč. Děkuji za odpověď.

   1. Antonín Černý

    Dobrý den,
    myčka nám nehlásí chybu ale pouze bliká kontrolka na vypínání a svítí něco jako 9 ale nic nejde dělat ať máckam co mackam

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Nákupní košík
Přejít nahoru