Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ZAKÁZKA – KUPNÍ SMLOUVA

Kupující objednává zboží nebo uzavře smlouvu s prodávajícím na dálku elektronicky tak, že odešle vyplněný formulář objednávky. Kupující musí ve formuláři objednávky zadat následující údaje:

 • Jméno a příjmení kupujícího
 • Adresa kupujícího
 • Druh, množství a cena zboží
 • Adresa dodání zboží
 • Telefon a email kontakt
 • Je-li kupující právnickou osobou, musí rovněž uvést IČO a identifikační číslo plátce DPH. V tomto případě se smluvní vztah řídí ustanoveními obchodního zákoníku o kupní smlouvě.

Kupující může použít systém nákupu a objednávání zveřejněný na adrese www.teleso.sk

Objednávka zaslaná prodávajícímu je považována za návrh na zadání zakázky podle § 43a občanského zákoníku. Kupující má možnost zrušit žádost o uzavření smlouvy pouze způsobem stanoveným v tomto ustanovení.

Po obdržení objednávky prodávající potvrdí objednávku e-mailem a případně telefonicky, který se uskuteční v souladu s § 43c občanského zákoníku, a tím uzavřením smlouvy o koupi na dálku.
Potvrzený příkaz musí obsahovat podrobnosti o metodě a datu dodání zboží.

2. SMLUVNÍ STRANY

Prodávající:
Róbert Krakovský Trust oprava elektrických spotřebičů, L. svobodu 6, 058 01 Poprad

IČO: 32876998 IČ DPH: SK1022953294 DIČ: 1022953294
Zapsán v obchodním rejstříku Poprad pod číslem 706-9231 (“prodávající”)

Kupující:
Fyzická nebo právnická osoba, která zboží právně objednala a která řádně a pravdivě uvedla informace nezbytné pro jeho identifikaci podle požadavků uvedených v těchto podmínkách.

3. NÁKUP:

 • Zvolit zboží
 • Vložte tovar do košíka kliknutím na symbol košíka na pravej strane obrazovky v časti operácie s tovarom
 • Pripravte objednávku zadaním údajov potrebných k realizácii dodávky (vaše meno, adresa, telefón, e-mail, resp. sídlo firmy, IČO a DIČ v prípade, že nakupujete ako podnikateľ)
 • Odošlite objednávku – po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky

4. OPIS TOVARU A CENA

Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené v príslušných sekciách na adrese www.teleso.sk

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch platia pri odbere jedného kusu (ak nie je uvedené inak) a platné sú v momente objednania tovaru. K zmene ceny v už prijatej objednávke nemôže dôjsť (iba v prípade dohody).

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

5. DODACIE PODMIENKY

Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky. Zásielky sú odosielané kupujúcemu spravidla do 1 pracovného dňa, no najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci splní povinnosť odoslania zásielky odovzdaním tovaru do rúk prepravcu.

Náklady na dopravu tovaru sú uvedené pri objednávke.

Ak predávajúci nemôže dodať tovar do 5 dní je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradný termín dodania alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu, resp. rovnakou formou akou bola doručená objednávka. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu v zmysle článku 5., je povinný dodať tovar podľa dohody odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra spoločnosti Slovenská pošta či osobne v sídle jeho dodávacej pošty, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru, prípadne i dodací list. Faktúra slúži zároveň i ako potrebný doklad k uplatneniu reklamácie.
 • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na pošte.
 • individuálny spôsob platby dohodnutý vopred, napr. s právnickými osobami a stálymi zákazníkmi

7. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar je v prípade nákupu fyzickou osobou poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým poškodením, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach a neodbornou montážou v prípade náhradných dielov určených pre montáž kvalifikovanou a odborne zdatnou osobou. V prípade nákupu na firmu (kupujúci uvedie firemné údaje a IČO) sa záručná lehota určuje podľa obchodného zákonníka a to v trvaní 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, ak sa nedohodne iná.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v sídle predávajúceho. Adresu a telefónne čísla nájde kupujúci aj v sekcii Kontakt na internetovej stránke.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.

Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady, prípadne rozdiely v množstve reklamovať u predávajúceho čo najskôr. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je takisto povinný o tom neodkladne informovať predávajúceho.

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho:

Róbert Krakovský, L. Svobodu 6, 058 01 Poprad

Odporúčame vám odoslaný tovar poistiť.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje odborné znalecké zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania písomne alebo telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

Storno objednávky

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou tohoto formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar riadne zabaliť aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy (za prepravu tovaru zodpovedá odosielateľ), prípadne poistiť.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet v zákonnej lehote 14 dní.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Zároveň umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Tieto údaje chránime spolu s údajmi o vašich nákupoch pred zneužitím a zaručujeme vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.

Aktualizáciu vyššie uvedených údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“),, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť svoju registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude kupujúci informovaný.

Predávajúci v tomto e-shope nerozosiela žiadne reklamné ponuky.

Viac informácií o ochrane osbných údajov nájdete v samostatnom odkaze na ochranu osobných údajov.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Nákupní košík
Přejít nahoru